Statut

Statut Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie obowiązującego prawa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Borne Sulinowo.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub innym osobom, albo zlecać wykonanie określonych zadań innym podmiotom.
 3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Stowarzyszenie działa w obrębie szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki we wszystkich jej przejawach i aspektach, w szczególności zaś na rzecz ochrony i promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie a także innych miejsc i zbiorów dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
 2. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. podtrzymywanie i upowszechnianie historii regionu,
  3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. działalność oświatowa i edukacyjna,
  5. działalność wydawnicza,
  6. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,
  7. promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
  8. promocja i wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego,
  9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  11. tworzenie możliwości integracji osób fizycznych, środowisk kulturalnych, oświatowych oraz wszelkich innych organizacji,
  12. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  13. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką stanowiącą przedmiot działania stowarzyszenia,
  14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  16. organizacja czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży,
  17. działalność charytatywna,
  18. promocja i organizacja wolontariatu.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie aukcji, giełd, targów i wystaw,
 2. organizowanie warsztatów, w tym: zajęć plastycznych, fotograficznych, muzycznych, wokalnych, teatralnych oraz filmowych,
 3. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, wycieczek, zjazdów, obozów, zlotów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 4. organizowanie konkursów, przeglądów, konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, prelekcji, spotkań autorskich,
 5. organizowanie działań edukacyjnych, w tym: szkolenia językowe, informatyczne, rękodzielnicze i inne,
 6. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festynów,
 7. działalność wydawniczą,
 8. organizację czasu wolnego w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży,
 9. współpracę z innymi podmiotami w zakresie wymiany i zbierania doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej kultury,
 10. realizowanie samodzielnie lub w partnerstwie projektów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, na które uzyskano dofinansowanie w ramach programów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocowych,
 11. wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który uzna cele i zadania Stowarzyszenia, podpisze deklarację członkowską, wpłaci wpisowe i otrzyma rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, niezależnie od jego miejsca zamieszkania na warunkach obowiązujących obywateli polskich.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 4 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek które powinny być wnoszone do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni z opłat członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres pół roku,
   • z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres pół roku.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Walne zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna obradują na podstawie zatwierdzonych przez siebie regulaminów.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W głosowaniu jawnym, liczbę oddanych głosów oblicza przewodniczący zebrania, który może skorzystać z pomocy sekretarza zebrania. Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się komisję skrutacyjną.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat – jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu oraz jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
 9. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 10. ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich.
Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 2 do 3, w tym: prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu.
 4. Decyzje Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 6. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. opracowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków i zmian w statucie Stowarzyszenia,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia, gospodarki finansowej, pracy Biura Stowarzyszenia,
 9. zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Biura Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
 11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 12. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,
 13. podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych Stowarzyszenia, niezbędnych do prawidłowej statutowej działalności Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i członków Komisji.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez Zarząd w obowiązkowym terminie.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. wpływy ze wpisowego i składek członkowskich,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  5. dotacje budżetowe, subwencje,
  6. wpływy z nawiązek,
  7. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z statutowej działalności,
  8. dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
  9. granty przekazywane przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, krajowe i zagraniczne na realizację konkretnych zadań wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,
  10. dochody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,
  11. inne wpływy.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą zostać wykorzystane na realizację celów Stowarzyszenia tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub fundatorów.
 3. Środki pieniężne Stowarzyszenia są przechowywane na rachunku bankowym, a środki rzeczowe są wykorzystywane w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 28

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).
 2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 29

 1. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. W Stowarzyszeniu nie może być prowadzona działalność wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
Sposób reprezentacji

§ 30

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku umów i innych zobowiązań powyżej kwoty 10.000 zł, muszą być złożone podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, działających łącznie.

Biuro Stowarzyszenia

§ 31

 1. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
 2. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje dyrektor Biura Stowarzyszenia zatrudniony przez Zarząd.
 3. Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura Stowarzyszenia, działając w imieniu Zarządu.
 4. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura Stowarzyszenia.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 16 grudnia 2016 r.