Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Uprzejmie informujemy, że zaprzyjaźnione z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie Stowarzyszenie „Stacja Kultura” ubiegało się o udzielenie zamówienia nr 15/ZP/US/REWI/2020, którego przedmiotem było wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule „AKADEMIA RUCHU, CZYLI JAK WYCIĄGNĄĆ MIESZKAŃCÓW Z DOMU W MIEJSCE INTEGRACJI, SPOTKAŃ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W OTOCZENIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 138o ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyłoniono wykonawcę na wdrożenie tego działania animacyjnego, a zostało nim Stowarzyszenie „Stacja Kultura”.

Umowa na realizację przedsięwzięcia pomiędzy Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koszalinie, a Stowarzyszeniem „Stacja Kultura” została podpisana w dniu 10 maja 2020 roku i opiewa na kwotę 21.500,00 zł.

Głównym celem projektu jest budowanie tożsamości społeczności lokalnej, świadomości miejsca oraz integracja, wspieranie aktywności osób z różnych grup społecznych bez względu na wiek, upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich w nowym miejscu zamieszkania.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego i wynika z postulatów mieszkańców. Zaangażuje mieszkańców do podejmowania działań w ramach projektu w formie wolontariatu oraz dotyczących budowania i upowszechniania tradycji lokalnej, a podjęte działania wynikają z przyjętego przez Gminę Borne Sulinowo Programu Rewitalizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji zawartymi w programach operacyjnych na lata 2014-2020 dla woj. zachodniopomorskiego.

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.